ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КЛИЕНТИ НА

„ЕМВЕКО СЕЛЕКТ“ ЕООД

Администратор: „ЕМВЕКО СЕЛЕКТ“ ЕООД
ЕИК 130582080
Адрес: 1513 с. Локорско, бул. „Божин Ласков“ №27
Телефон: 02 / 936 04 30
Ел. поща:
office@emvecoselect.bg

Уважаеми клиенти,
Личните данни, които събираме и обработваме от вас са относно физическата ви идентичност
(имена, ЕГН, адрес, електронен адрес, телефон, документи за самоличност, дата на раждане, възраст и подпис).
Данните получаваме при
сключване и изпълнение на договори за доставки на стоки (резервни части за тежка механизация), процедури по изпълнение на договори за обществени поръчки и при гаранционно обслужване на доставени стоки.
Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за разглеждане на искане, сключване и изпълнение на договорите.
Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни, е изпълнение на законови изисквания за водене на счетоводна отчетност по силата на Закон за счетоводството, ЗДДС и интерес от идентифициране на клиенти и служители на контрагенти при сключване на договори и изпълнението им – чл.6, §1 б. „б“ и б. „в“ от Регламент 2016/679.

Следните публични органи и лица ще получат личните ви данни:НАП, компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност; други трети лица при цесия на вземанията по договори.

Целта на обработка на даннитее идентифициране на клиентите и установяване на търговски отношения за извършваните от дружеството дейности по доставка на стоки за тежка механизация на територията на България.

След предоставяне на данните, можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на данните ви след изпълнението на задълженията ви по сключените договори.

Отказът за обработка на данните ви е законен преди да са започнали действия по изпълнение на договора и води до невъзможност за сключването му.

Данните ви се съхраняватв предвидените в закона срокове – 5 години от датата на изпълнение на договора, съответно приключване на всички съдебни производства по събиране на вземанията.

Данните ви не се предават на трети държави или на международни организации.

Данни на деца –  информация за деца не се обработва относно сключваните от нас договори за доставка на стоки.

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, имате следните права: отказ от обработка, копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни; прехвърляне на данните; коригиране без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални; изтриване при наличието на някое от следните основания:

  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато обработването е незаконосъобразно или е изтекъл срока за обработката им.
  • възражение за обработка за други цели на данните – маркетинг, например.
  • ограничаване на обработването; на обяснения при нарушения в режима на защита на данните; право на обезщетение и съдебна защита.

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

В офиса на дружеството има на разположение искане за изпълнение на посочените ви права.
Имате право да искате разяснения относно правата ви от всеки служител на дружеството и от отговорника по защита на данните.
Дружеството е предприело организационни и технически мерки на защита на личните данни, подробно описани в Политика за защита на личните данни на дружеството.

Вашата кореспонденция с „ЕМВЕКО СЕЛЕКТ“

Ако ни отговаряте по имейл, пощата или друга форма на комуникация, ние може да запазим такава кореспонденция и съдържащата се в нея информация и да я използваме, за да отговорим на вашето запитване; да ви известява за конференции, публикации или други услуги на „Емвеко Селект“; или да поддържаме отчет за жалба, заявка за настаняване и други подобни. Както винаги, ако искате „Емвеко Селект“ да "изтрие" вашата лична информация или по друг начин да не се свързва с вас, моля свържете се с нас на office@emvecoselect.bg

Забележка:Ако поискате от „Емвеко Селект“ да не се свързва с вас по имейл на определен имейл адрес, дружеството ще запази копие от този имейл адрес в списъка си "не изпращай", за да се съобрази с вашата заявка.

„Емвеко Селект“ има законен интерес да поддържа личната информация на тези, които доброволно комуникират с „Емвеко Селект“.

Бисквитки и уеб маяци

"Бисквитките" са части от данни, които уеб сайт прехвърля на твърдия диск на потребителя за целите на воденето на записи. Web маяците са прозрачни пикселни изображения, които се използват за събиране на информация за използването на уебсайта, за реагиране и проследяване на електронна поща.

Сайтът използва "бисквитки" и уеб маяци, за да осигури подобрена функционалност на сайта (напр. потребителски идентификационни номера и подкана за пароли и регистрация на конференции) и обобщени данни за трафика (напр. кои страници са най-популярни). Тези "бисквитки" могат да бъдат доставени в контекст от първа или трета страна. „Емвеко Селект“ може също така да използва "бисквитки" и уеб маяци във връзка с електронните писма, предоставени от „Емвеко Селект“. Нашият сайт също така улавя ограничена информация (потребител-агент, HTTP препращач, последният URL, поискан от потребителя, кликвания от страна на клиента и сървъра) относно посещенията на нашия Сайт; можем да използваме тази информация, за да анализираме общите модели на трафика и да извършваме рутинна поддръжка на системата. Имате много възможности по отношение на управлението на "бисквитките" на вашия компютър. Всички основни браузъри ви позволяват да блокирате или изтривате "бисквитките" от вашата система. За да научите повече за способността си да управлявате "бисквитките" и уеб маяците, моля, направете справка с функциите за поверителност в браузъра си.

Този уебсайт използва Google Анализ, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. ("Google"). Google Анализ използва "бисквитки", които са текстови файлове, поставени на компютъра ви, за да помогнат на уебсайта да анализира как потребителите използват сайта. Информацията, генерирана от "бисквитката" за използването на уебсайта (включително вашия IP адрес), ще бъде предадена и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация за целите на оценката на използването на уебсайта, съставянето на отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайтове и предоставянето на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. Google може също да прехвърли тази информация на трети страни, когато това се изисква от закона, или когато такива трети страни обработват информацията от името на Google. Google няма да свърже вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Можете да откажете използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки в браузъра си, но имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. С използването на уебсайта на „Емвеко Селект“ Вие давате съгласието си за обработката на данни за вас от Google по начина и за целите, посочени по-горе.

„Емвеко Селект“ също използва програма за управление на маркетингова база данни, която разгръща "бисквитка", когато потребителят взаимодейства с маркетингова комуникация, като маркетингов имейл или целева страница, базирана на маркетинг на нашия уебсайт. Тази "бисквитка" събира лична информация като вашето име, кои страници посещавате на уебсайта на „Емвеко Селект“, историята си, пристигаща на уебсайта на „Емвеко Селект“, покупките ви от „Емвеко Селект“ и други подобни. Използваме тази информация, за да оценим ефективността на нашите маркетингови кампании. Можете да настроите браузъра си да блокира тези "бисквитки".

Сигурност на вашата информация

За да защитим поверителността на данните и личната информация, която предавате чрез използването на този Сайт, поддържаме физически, технически и административни гаранции. Ние непрекъснато актуализираме и тестваме нашата технология за сигурност. Ние ограничаваме достъпа до вашите лични данни до онези служители, които трябва да знаят тази информация, за да ви предоставят услуги. Освен това обучаваме нашите служители относно важността на поверителността и запазването на неприкосновеността на личния живот и сигурността на вашата информация. Ние се ангажираме да предприемем подходящи дисциплинарни мерки, за да наложим отговорностите на нашите служители по отношение на неправомерна обработка на лични данни.

Имате право да подадете жалба до надзорния орган,като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 (www.cpdp.bg).

Забележка: настоящата Политика за прозрачност регулира задълженията на „Емвеко Селект“ при доставки на стоки за тежка механизация. За изпълнение на задълженията си като доставчик на стоки по смисъла на Търговския закон, дружеството обработва предоставени от администраторите (купувачи на стоки) лични данни, като вида, сроковете за съхранение и другите условия на водените регистри се осъществяват от администраторите.

Промените и актуализациите в Политиките за поверителност

С използването на този Сайт приемате Общите условия, съдържащи се в тези Политики за поверителност и Условията за ползване и/или всяко друго споразумение, което можем да имаме с вас. Ако не сте съгласни с някой от тези Общи условия, не трябва да използвате този Сайт или услуги от „Емвеко Селект“. Вие се съгласявате, че всеки спор относно поверителността или условията, съдържащи се в тези политики за поверителност и Условията за ползване или друго споразумение, което имаме с вас, ще се регулира от законите на РБългария.

Тъй като нашата организация се променя, се очаква тази Политика за поверителност и Условия за ползване да се променят. Ние си запазваме правото да променяме Декларацията за поверителност и Условията за ползване по всяко време, по каквато и да е причина, без предизвестие, освен публикуването на измененото известие за защита на личните данни и Условията за ползване на този сайт. Можем да изпращаме периодични напомняния по електронната поща за нашите известия и условия и ще изпращаме на членовете на „Емвеко Селект“ електронна поща за съществени промени в тях, но трябва често да проверявате нашия Сайт, за да видите текущите Известия за поверителност и Условията за ползване, които са в сила, което може да е било направено. Разпоредбите, съдържащи се тук, заменят всички предишни известия или изявления относно нашите практики за поверителност и условията, които регулират използването на този Сайт.